ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
FERRA OY
1. REKISTERIN PERUSTIEDOT
1.1 Rekisterinpitäjä:
Ferra Oy (y-tunnus 2310205-0)
c/o Sirpalesaari
Merisatamanranta 12
00150 Helsinki
1.2 Rekisterin nimi:
Ferra Oy:n asiakasrekisteri
(jäljempänä ”Asiakasrekisteri”)
1.3 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Lauri Snellman
myynti@ferra.fi
+358 50 340 1512
2. REKISTERÖIDYT
2.1 Rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjän palveluita ja verkkosivustoa käyttäviä asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita ja/tai näiden yhteyshenkilöitä. Asiakkaat voivat olla yrityksiä tai yksityishenkilöitä.
3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE
3.1 Rekisterinpitäjä tarjoaa verkkopalvelua osoitteessa www.ferra.fi. Rekisterinpitäjä myy verkkopalvelussa lippuja ja kausikortteja tarjoamiinsa palveluihin sekä muita tuotteita ja palveluita.
3.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttaminen.
3.3 Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja palveluidensa toteuttamiseen ja myyntiin, sekä asiakassuhteen hallintaan, laskutukseen ja asiakastukipalveluiden tarjoamiseen.
4. HENKILÖTIETOJEN LÄHDE JA KERÄTYT TIEDOT
4.1 Rekisterinpitäjä kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn ottaessaan rekisterinpitäjään yhteyttä ja käyttäessään rekisterinpitäjän palveluita.
4.2 Asiakasrekisteri käsittää pääasiassa seuraavat rekisteröityä koskevat tiedot:
4.2.1 nimi
4.2.2 yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
4.2.3 tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
4.2.4 suoramarkkinointia ja asiakasviestintää koskevat suostumukset ja kiellot
4.2.5 asiakaspalaute
4.3 Rekisterinpitäjän verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat rekisteröidyn laitteen selaimeen.
5. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
5.1 Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita.
5.2 Asiakasrekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan lisäksi tarvittaessa ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille seuraavasti:
5.2.1 Maksupalvelukumppaneille ja muille rekisterinpitäjän kumppaneille palvelun toimittamiseksi; ja
5.2.2 Viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
6. SIIRTÄMINEN EU:N JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
6.1 Rekisterinpitäjä ei itse siirrä tietoja Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.
6.2 Rekisterinpitäjä voi käyttää kolmansien osapuolten tietojärjestelmiä ja pilvipalveluita ja näihin liittyvä henkilötietojen käsittely voi tapahtua osin ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli rekisterinpitäjän alihankkijat käsittelevät tietoja ETA:n ulkopuolella, rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietojen siirto ETA:n ulkopuolelle tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
7. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
7.1 Asiakasrekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä tarvitsee tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Henkilötiedot poistetaan pääsääntöisesti 6 kuukautta asiakassuhteen päättymisestä.
8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
8.1 Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa Asiakasrekisterissä olevat omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisten henkilötietojen korjaamista.
8.2 Tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
8.3 Mikäli rekisteröity pitää henkilötietojensa käsittelyä lain vastaisena, käsittelyä koskevan valituksen voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.
9. TIETOTURVA
9.1 Oikeus Asiakasrekisterin käyttöön on rajattu nimetyille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnuksensa ja salasanansa.
9.2 Henkilötiedot säilytetään tietokannoissa ja tietojärjestelmissä, joissa on käytössä asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet henkilötietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä ja paljastumiselta.
10. MUUTOKSET
10.1 Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain. Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista asianmukaisesti, ensisijaisesti verkkosivuillaan.

YLEISET PALVELUEHDOT
FERRA OY
1. YLEISTÄ
1.1 Näitä yleisiä palveluehtoja (“Palveluehdot”) sovelletaan Ferra Oy:n (“Toimittaja”) verkkosivujen ja lippukaupan (yhdessä ”Verkkopalvelu”) käyttöön sekä Toimittajan tarjoamiin muihin palveluihin. Verkkopalvelua käyttävä asiakas jäljempänä ”Asiakas”. Toimittaja ja Asiakas jäljempänä erikseen ”Sopijapuoli” ja yhdessä ”Sopijapuolet”.
2. SOPIMUSEHDOT
2.1 Kaikkeen Verkkopalvelun käyttöön sekä Verkkopalvelussa tapahtuvaan tuotteiden ja palveluiden myyntiin sovelletaan näitä Palveluehtoja. Näitä Palveluehtoja sovelletaan myös Toimittajan Verkkopalvelussa myymiin palveluihin itseensä, ellei toisin ole erikseen sovittu.
2.2 Toimittajalla on oikeus päivittää näitä Palveluehtoja ilmoittamalla asiasta Verkkopalvelussa kohtuullisessa ajassa ennen Palveluehtojen uuden version voimaan tuloa. Ennen uusien Palveluehtojen voimaan tuloa toteutuneisiin myyntitapahtumiin sovelletaan kuitenkin aina myyntitapahtuman hetkellä voimassa olleita Palveluehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy uusia Palveluehtoja, Asiakkaalla on oikeus lopettaa Verkkopalvelun käyttö milloin tahansa ennen uusien Palveluehtojen voimaan tuloa.
3. KÄYTTÖOIKEUS JA VERKKOPALVELUIDEN SISÄLTÖ
3.1 Asiakas saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Verkkopalvelua näiden Palveluehtojen mukaisesti. Asiakas ei saa käyttää Verkkopalvelua sen käyttötarkoituksen vastaisesti taikka muuten ohjeiden lain tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin.
3.2 Asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä Verkkopalveluun käyttääkseen sitä, mutta suorittaakseen ostotapahtumia, Asiakkaan on annettava Verkkopalvelun edellyttämät tiedot Toimittajalle.
3.3 Verkkopalvelu tarjotaan Asiakkaalle sellaisena kuin se kulloinkin on saatavilla osoitteessa www.ferra.fi. Toimittaja voi tehdä muutoksia Verkkopalveluun ja kehittää sen sisältöä tai lopettaa Verkkopalvelun tarjoamisen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Verkkopalvelun lopettaminen ei vaikuta ennen lopettamista tehtyihin myyntitapahtumiin eikä jo hankittujen lippujen ja kausikorttien käyttöoikeuteen.
3.4 Toimittaja pyrkii kaupallisesti kohtuullisin toimenpitein pitämään Verkkopalvelun saatavilla jatkuvasti, mutta ei takaa Verkkopalvelun saatavilla oloa minään tiettynä ajan hetkenä. Verkkopalvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”.
4. LIPPUKAUPPA
4.1 Verkkopalvelun käyttö itsessään on maksutonta. Asiakas voi käyttää Verkkopalvelua ostaakseen lippuja ja kausikortteja Toimittajan tarjoamiin kuljetuspalveluihin ja muihin palveluihin sekä muita Toimittajan Verkkopalvelussa tarjoamia tuotteita ja palveluita.
4.2 Toimittajan tarjoamat tuotteet sekä näiden hinnat on ilmoitettu Verkkopalvelussa. Myydyt liput ja kausikortit ovat henkilökohtaisia, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.
4.3 Myyty lippu tai kausikortti on voimassa Verkkopalvelussa taika lipussa tai kausikortissa itsessään ilmoitetun ajan. Myydyillä lipuilla ja kausikorteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.
4.4 Toimittaja toimittaa myydyt tuotteet Asiakkaalle Verkkopalvelussa kuvatulla tavalla.
4.5 Verkkopalvelusta hankittavat tuotteet voi maksaa Verkkopalvelussa käytettävissä olevilla kolmansien osapuolten maksupalveluilla.
4.6 Maksuehto kaikille laskuille on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on Korkolain (1982/633) mukainen.
5. TIETOSUOJA JA TIETOTURVA
5.1 Toimittaja voi kerätä ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja. Asiakkaan henkilötiedot tallennetaan Toimittajan asiakasrekisteriin. Henkilötietoja käsitellään Palveluehtojen ja asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti. Asiakasrekisterin tietosuojaseloste on saatavilla Verkkopalvelussa.
5.2 Toimittaja järjestää tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesti sekä pyrkii teknisesti estämään tietojärjestelmiensä väärinkäytön. Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät kuitenkaan voi käytännössä olla koskaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä ja tietoverkkonsa tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.
6. VASTUUNRAJOITUS
6.1 Toimittaja korvaa Asiakkaalle Toimittajan suoritusvelvollisuuden viivästymisestä tai virheestä aiheutuneet välittömät vahingot.
6.2 Välillinen vahinko, kuten ansion menetys tai olennainen käyttöhyödyn menetys korvataan vain, mikäli tällainen vahinko johtuu Toimittajan huolimattomuudesta suoritusvelvollisuutensa täyttämisessä.
6.3 Asiakkaan on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Asiakkaan on korvauksia vaatiessaan esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta.
6.4 Mikäli Asiakas ei ole kuluttaja-asiakas, Toimittajan sopimukseen perustuva kokonaisvastuu Asiakasta kohtaan rajoittuu viiteensataan euroon, eikä Toimittaja vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tässä kohdassa tarkoitettu vastuunrajoitus ei kuitenkaan sovellu, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
6.5 Verkkopalvelussa käytettävissä olevat maksupalvelut (kuten esimerkiksi verkkopankkipalvelut), ovat kolmasien osapuolten tarjoamia, ja niihin sovelletaan yksin niiden toimittajien sopimusehtoja. Toimittaja ei vastaa tällaista kolmansien osapuolten tuottamista palveluista.
7. MUUT EHDOT
7.1 Kaikki Verkkopalveluun, niiden sisältöön ja ulkoasuun liittyvät oikeudet kuuluvat yksin Toimittajalle tai kolmansille osapuolille. Asiakkaalle myönnettyä, Verkkopalvelua koskevaa käyttöoikeutta lukuun ottamatta Asiakkaalle ei anneta mitään muita oikeuksia Verkkopalveluun tai siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin.
7.2 Toimittajalla on oikeus käyttää alihankkijoita. Toimittaja vastaa alihankkijansa toiminnasta tai laiminlyönnistä kuin omastaan.
7.3 Mikäli Asiakas on kuluttajansuojalainsäädännössä tarkoitettu kuluttaja, mitkään tämän sopimuksen ehdot eivät rajoita pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia kuluttajan oikeuksia.
7.4 Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai sellaisesta suoritusvelvollisuuden täyttämättä jättämisestä tai vahingosta, joka aiheutuu Sopijapuolen kohtuullisen vaikutusvallan ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä, jota Sopijapuolen ei voi kohtuudella edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia Sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, työsulku ja muut työtaistelutoimenpiteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin kun Sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Alihankkijan kohtaama ylivoimainen este katsotaan myös Sopijapuolen ylivoimaiseksi esteeksi, jos alihankinnan kohteena olevaa työtä ei voida hankkia toisesta lähteestä ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä.
8. LAINVALINTA JA RIIDANRATKAISU
8.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
8.2 Toimittaja sitoutuu neuvottelemaan tästä sopimuksesta aiheutuvasta erimielisyydestä hyvässä yhteishengessä. Asiakasta pyydetään erimielisyystilanteessa ensisijaisesti ottamaan yhteys Toimittajan asiakaspalveluun erimielisyyden selvittämiseksi.
8.3 Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi Kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi), jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia. Ennen asian välittämistä Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi kuluttaja-asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttaja-asiakkaalla on myös mahdollisuus riitauttaa asia Euroopan komission ylläpitämällä verkkovälitteisellä riidanratkaisufoorumilla (https://ec.europa.eu/consumers/odr).
8.4 Reklamointi ja ongelmatilanteessa yhteys sähköpostitse myynti@ferra.fi

EVÄSTEET

Ferra.fi -sivusto käyttää Google Analytics -evästeitä keräämään yleistä tietoa palvelun laadun ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Google Analytics ei kerää henkilökohtaisia tietoja.